Prehľad mojich vybraných realizovaných stavieb

 

Nadstavba požiarnej stanice


Nadstavba požiarnej stanice z plynosilikátového muriva s priečnym nosným systémom v mäkkých ílovitých zeminách o jedno podlažie so zmenou nosného systému a následným zabezpečením celoplošne voľnej dispozície aj pre možné budúce úpravy v nadstavenom podlaží
 

Pôvodný stav pred začatím prác

Pohľad 1
Konečný stav

Pohľad 2
Konečný stav

Pohľad 3
Konečný stav

 

Stáčacie miesto železničných cisterien


Objekty a konštrukcie na telesách železničných vlečiek
 

Stáčacie miesto železničných cisterien
Realizácia

Stáčacie miesto železničných cisterien
Prevádzkový stav

 

Stáčanie a skladovanie technických plynov


Zásobníky skvapalnených technických plynov (tlakových nádob) osádzané v rôznych základových pomeroch vrátane oblastí s očakávanými zemetraseniami vysokej intenzity
 

Vyobrazenie konečného stavu

Vyobrazenie konečného stavu

 

Technologická plošina na komíne


Návrh a inštalácia prepojovacej lávky a obslužných plošín a posúdenie komína výšky 135m s návrhom otvorov v drieku komína pre potreby inštalácie monitorovacích zariadení spalín (spektrometrov) s nárokmi na vysokú presnosť konečného zhotovenia a jeho dlhodobú spoľahlivosť. Realizácia bola v zimnom období pri teplotách cca -10°C a -15°C. Aplikácia chemických kotiev do ťahanej zóny železobetónu overených výtrhovou skúškou.

Dielo je zaradené medzi referencie fy. HILTI

 

Plošina na komín
Celkový pohľad na komín, Monitorovanie vo výške 35m nad terénom.

Plošina na komín
Detailný pohľad na konštrukciu

 

Konštrukcia budovy papierní


Najlepšia betónová konštrukcia 1990-1995.
 

Konštrukcia papierne
Nosná konštrukcia

Konštrukcia papierne
Certifikát

 

Železobetónové konštrukcie priemyselných hál


Železobetónové konštrukcie priemyselných hál, nosné a základové konštrukcie pre strojnotechnologické vybavenie stavieb vrátane rotačných a iných strojov s vysokými dynamickými účinkami na nosné konštrukcie.
 

Stavba
Stavebné práce

Nosná konštrukcia
Konečná podoba

 

Oceľové konštrukcie priemyselných mostov pre potrubné a káblové rozvody


 

Vyobrazenie hotového diela

 

 

Sanácia strechy


Sanácia konštrukcie drevenej strechy.
 

Pohľad 1

Pohľad 2

 

CENTRO Nitra I. etapa


Činnosť hlavného projektanta statiky železobetónových konštrukcií hornej stavby a pilótového zakladania v stupňoch realizačného projektu a výrobnej a montážnej dokumentácie dodávateľa diela.
 

Pohľad 1

Pohľad 2

Pohľad 3

Pohľad 4

 

Pohľad 5

 

 

Nákupné a logistické haly


Servisno-predajný areál

Nákupné centrum – montáž skeletu

 

Nákupné centrum – montáž skeletu

 

 

Pilotové zakladanie a štetovnicové steny


Realizácia pilot

Tesniaco-pažiaca štetovnicová stena

 

Predpäté železobetónové väzníky


Výstužný kôš vopred predpätého väzníka

Dodatočne predpätý väzník – transport výstužného koša

 

Dodatočne predpätý väzník – montáž skeletu